fbpx

Regulamin konkursu “fajterki frajerki”

przez Anna Ulatowska

Regulamin konkursu

§1

DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów nadaje im się następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424;

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Fajterki Frajerki” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;

Post Konkursowy – post zamieszczony w Serwisie jaorbita.pl pod tekstem o konkursie;

Serwis – platforma internetowa bloga jaorbita.pl.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
 2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja nowej książki Fajterki Frajerki
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony na blogu jaorbita.pl z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie tj. możliwością dodawania komentarzy pod postami.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 03.10.2021 o godzinie 20.00 czasu polskiego i zakończy w dniu 25.10.2021 o godzinie 23.59 czasu polskiego.
 5. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 6. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie od 03.10.2021-24.10.2021 złożyły zamówienie w przedsprzedaży na platformie jaorbita.pl/sklep na książkę Fajterki Frajerki
 7. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone w treści Regulaminu.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniżej wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
 3. jest osobą pełnoletnią;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. w okresie od 03.10.2021-24.10.2021 złożyły zamówienie w przedsprzedaży na platformie jaorbita.pl/sklep na książkę Fajterki Frajerki
 6. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
 7. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
 8. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora
 9. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
 10. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 11. Przystępując do Konkursu należy spełnić następujące warunki techniczne:
 12. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
 13. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika pod Postem Konkursowym w okresie trwania Konkursu na jaorbita.pl komentarza w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe – Dlaczego to właśnie mnie należy się główna wygrana! (dalej: „Komentarz Konkursowy”).
 2. Komentarz konkursowy musi być opatrzony własnym imieniem i nazwiskiem, co ma za zadanie ułatwić Organizatorowi sprawdzenie zgodności realizacji z § 2 punkt 7.
 3. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dodania Komentarza Konkursowego w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 4. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu tylko jeden Komentarz Konkursowy. W razie zamieszczenia przez Uczestnika pod Postem Konkursowym więcej niż jednego komentarza lub jego edycji, Komentarz Konkursowy stanowić będzie komentarz dodany przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu w najwcześniejszej dacie.
 5. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
 6. sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
 7. sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
 8. które naruszałyby interes publiczny;
 9. które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 10. które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.
 11. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-e. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 12. Uczestnicy, którzy dodali komentarze nie spełniając warunku z § 2 punkt 7 zostaną wykluczeni z Konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości zadeklarowanych danych z § 2 punkt 7 w systemie sprzedażowym sklepu jaorbita.pl przed ogłoszeniem wyników konkursu.
 14. Organizator spośród wszystkich Uczestników wyłoni według własnej oceny jednego Zwycięzcę oraz dwie nagrody drugiego stopnia, wśród osób, które dodały pod Postem Konkursowym najciekawszy Komentarz Konkursowy(dalej: „Laureat”).
 15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po wyłonieniu Laureatów, najpóźniej do dnia 26.10.2021 do godz. 23.59 czasu polskiego poprzez opublikowanie adnotacji w poście konkursowym z imieniem i nazwiskiem Laureatów.

§5

NAGRODY

 1. Dla Laureatów przewidziano nagrody w postaci:
 • Nagroda główna – weekend w Poznaniu z jaorbita. Termin wyjazdu zostanie ustalony z Laureatem indywidualnie. W ramach nagrody organizator zapewnia: nocleg w hotelu – 1 doba, wspólna kolacja w wybranej restauracji oraz wspólne śniadanie w wybranej restauracji. Wartość nagrody 1000 zł.
 • Nagroda pocieszenia 2 sztuki – własnoręczne wręczenie zakupionej książki w domu Laureata lub w miejscu przez niego wybranym. Termin realizacji zostanie ustalony z Laureatem indywidualnie.
 1. Organizator w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, powiadomi Laureatów w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na maila wskazanego przez Laureata.
 2. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
 3. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna@jaorbita.pl
 4. Zaleca się, aby Uczestnik składając do Organizatora reklamację wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia w tym jego daty, żądania i innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
 6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na jaorbita.pl imienia i nazwiska Laureata, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, Poz.922 j.t.).
 3. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu także adres e-mail.
 4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 5. Uczestnik przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 6. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
 7. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawiania, uzupełniania lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na adres e-mail: anna@jaorbita.pl. lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Komentarza Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na jaorbita.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

zobacz moje książki

Może Ci się spodobać

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Czytaj więcej

Prywatność & Polityka cookies
1
0
Kocham twoje myśli, proszę o komentarz.x