fbpx

Regulamin konkursu walentynkowego

przez Anna Ulatowska

§1

DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów nadaje im się następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424;

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Konkurs walentynkowy” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;

Post Konkursowy – post zamieszczony w Serwisie jaorbita.pl pod tekstem o konkursie;

Serwis – platforma internetowa bloga jaorbita.pl.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
 2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja bloga jaorbita.pl
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony na blogu jaorbita.pl z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie tj. możliwością dodawania komentarzy pod postami.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 08.02.2022 o godzinie 21.00 czasu polskiego i zakończy w dniu 14.02.2022 o godzinie 23.59 czasu polskiego.
 5. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 6. Do konkursu mogą przystąpić osoby wszystkie osoby, które umieszczą komentarz pod postem konkursowym/li>
 7. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone w treści Regulaminu.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniżej wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
  3. jest osobą pełnoletnią;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  5. zamieszkuje na terenie Polski (organizator nie wysyła nagród za granicę);
  6. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
  7. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
 • są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora
 • są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
 • są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu

7. Przystępując do Konkursu należy spełnić następujące warunki techniczne:

 • posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
 • posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika pod Postem Konkursowym w okresie trwania Konkursu na jaorbita.pl komentarza w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe – Czym dla Ciebie jest miłość? (dalej: „Komentarz Konkursowy”).
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dodania Komentarza Konkursowego w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu tylko jeden Komentarz Konkursowy. W razie zamieszczenia przez Uczestnika pod Postem Konkursowym więcej niż jednego komentarza lub jego edycji, Komentarz Konkursowy stanowić będzie komentarz dodany przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu w najwcześniejszej dacie.
 4. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
 • sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
 • sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
 • które naruszałyby interes publiczny;
 • które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 • które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.

5. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-e. Regulaminu lub po upływie                              trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.

6. Uczestnicy, którzy dodali komentarze nie spełniając warunku z § 2 punkt 7 zostaną wykluczeni z Konkursu.

7. Organizator spośród wszystkich Uczestników wyłoni według własnej oceny jednego Zwycięzcę wśród osób, które dodały                         pod Postem Konkursowym najciekawszy Komentarz Konkursowy(dalej: „Laureat”).

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po wyłonieniu Laureatów, najpóźniej do dnia 17.02.2022 do godz. 23.59 czasu                              polskiego poprzez opublikowanie adnotacji w poście konkursowym z imieniem i nazwiskiem Laureatów.

§5

NAGRODY

 1. Dla Laureatów przewidziano nagrody w postaci:
  • nagroda za 1 miejsce w postaci zestawu MiłośCI w serce z książka Fajterki Frajerki (wartość 125 zł brutto),
  • nagroda za 2 miejsce w postaci torby MiłośCI w serce (wartość 59 zł brutto),
  • nagroda za 3 miejsce w postaci świeczki MiłośCI w serce (wartość 35 zł brutto) (dalej: „Nagroda”).

2. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.

3. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę                       Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna@jaorbita.pl
 4. Zaleca się, aby Uczestnik składając do Organizatora reklamację wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia w tym jego daty, żądania i innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
 6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na jaorbita.pl imienia i nazwiska Laureata, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, Poz.922 j.t.).
 3. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu także adres e-mail.
 4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 5. Uczestnik przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 6. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
 7. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawiania, uzupełniania lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na adres e-mail: anna@jaorbita.pl. lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 10. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Komentarza Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na jaorbita.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

zobacz moje książki

Może Ci się spodobać

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Akceptuję Czytaj więcej

Prywatność & Polityka cookies
1
0
Kocham twoje myśli, proszę o komentarz.x