fbpx
Lifestyle

Regulamin konkursu “warsztaty Niedokochane”

19 maja 2021

Regulamin konkursu

§ 1
DEFINICJE
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów nadaje im się następujące znaczenie:
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;
Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424;
Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Warsztaty Niedokochane” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;
Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;
Post Konkursowy – post zamieszczony w Serwisie jaorbita.pl pod tekstem konkursowym;
Serwis – platforma internetowa bloga jaorbita.pl.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Yellow Fruit adres: os. Konstytucji 3 Maja 12/3, 63-200 Jarocin, NIP: 6172099424 Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja warsztatów rozwojowych Niedokochane.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony na blogu jaorbita.pl z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie tj. możliwością dodawania komentarzy pod postami.
5. Konkurs rozpocznie się dnia 14.07.2021 o godzinie 21.30 czasu polskiego i zakończy w dniu 18.07.2021 o godzinie 23.59 czasu polskiego.
6. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
7. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby, które w okresie od 01.09.2020-30.06.2021 dokonały dowolnego zakupu na platformie jaorbita.pl/sklep
8. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone w treści Regulaminu.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniżej wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiada konto na platformie komentarzy Disqus, która obsługuje system komentarzy na jaorbita.pl
d. w okresie od 01.09.2020-30.06.2021 dokonały dowolnego zakupu na platformie jaorbita.pl/sklep
e. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
a. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora
b. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
c. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
4. Przystępując do Konkursu należy spełnić następujące warunki techniczne:
a. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
b. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§ 4
PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika pod Postem Konkursowym w okresie trwania Konkursu na jaorbita.pl komentarza w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe – Dlaczego chcę wyjechać na warsztaty Niedokochane(dalej: „Komentarz Konkursowy”).
2. Komentarz konkursowy musi być opatrzony własnym imieniem i nazwiskiem, co ma za zadanie ułatwić Organizatorowi sprawdzenie zgodności realizacji z § 2 punkt 7.
3. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dodania Komentarza Konkursowego w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
4. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu tylko jeden Komentarz Konkursowy. W razie zamieszczenia przez Uczestnika pod Postem Konkursowym więcej niż jednego komentarza lub jego edycji, Komentarz Konkursowy stanowić będzie komentarz dodany przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu w najwcześniejszej dacie.
5. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
a. sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
b. sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
c. które naruszałyby interes publiczny;
d. które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
e. które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.
6. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-e. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.
7. Uczestnicy, którzy dodali komentarze nie spełniając warunku z § 2 punkt 7 zostaną wykluczeni z Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia prawdziwości zadeklarowanych danych z § 2 punkt 7 w systemie sprzedażowym sklepu jaorbita.pl przed ogłoszeniem wyników konkursu.
8. Organizator spośród wszystkich Uczestników wyłoni według własnej oceny jednego Zwycięzcę, którzy dodał pod Postem Konkursowym najciekawszy Komentarz Konkursowy(dalej: „Laureat”).
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po wyłonieniu Laureatów, najpóźniej do dnia 25.07.2021 do godz. 23.59 czasu polskiego poprzez opublikowanie adnotacji w poście konkursowym z imieniem i nazwiskiem Laureata.

§ 5
NAGRODY
1. Dla Laureata przewidziano nagrodę w postaci: uczestnictwa w warsztatach Niedokochane, które odbędą się w dniach 23-26. 09.2021 wartości 1690 zł brutto/sztuka (dalej: „Nagroda”).
2. Organizator w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, powiadomi Laureata w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na maila wskazanego przez Laureata.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Organizator wyśle Laureatowi do zapoznania się umowę uczestnictwa w warsztatach.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy Laureat jest zobowiązany do jej podpisania oraz przesłania pocztą elektroniczną na anna@jaorbita.pl podpisanego egzemplarza.
5. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
6. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna@jaorbita.pl
4. Zaleca się, aby Uczestnik składając do Organizatora reklamację wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia w tym jego daty, żądania i innych informacji istotnych z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na jaorbita.pl imienia i nazwiska Laureata, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, Poz.922 j.t.).
3. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu także adres e-mail.
4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
5. Uczestnik przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
6. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
7. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawiania, uzupełniania lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage prowadzonym w Serwisie Facebook lub poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: anna@jaorbita.pl. lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
8. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
10. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Komentarza Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny na jaorbita.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

Może Ci się spodobać